2016 – june – inSPIRACJE – Szczecin

 

11.banner-0316

 

7. Untitled - cm 120 x 180 - mixed technique on canvas - photos by Dario Scialpi

inspiracje – link in english
OXIDANE. On the fluid-empathetic side of life
The theme of this year’s edition of inSPIRACJE Festival is OXIDANE, referring to the element of water, denoting the phenomenon of water’s energy, the symbolic and spiritual meanings that the phenomenon of fluidity carries. The essence of the Festival is opening reciprocal flux, diffusion, empathetic construction of a site of agreement for seemingly distant artistic assumptions. This idea is also mirrored in the curatorial conception of the Festival, or to be exact – in its two editions – the ones taking place this year and next year. Since they are a joint work of two curators, Lena Wicherkiewicz and Rob Garrett, they compose a thematic and ideological unity revolving around the element of water and air. This is why we join the two festivals with one subtitle – Immersion (this year’s edition, as the first in the order, bearing the number ‘1’). An integrated aspect also refers to the external influence of the Festival, as our object is to join it precisely and reciprocally with the city.
The main exhibition, “OXIDANE. On the fluid-empathetic side of life”, also refers to the mentioned integrated function. The author of the exhibition is Lena Wicherkiewicz, who presents the artworks of various generations, sensitivities, different interests and using diverse media. It is an artistic project that deals with some aspects of the nature of water element. It undertakes questions of the character of water matter and the phenomenon of fluidity, it touches the symbolic relations of water and the sphere of unconsciousness, the domain of femininity, renewal and purification, reflection, change, joining. The exhibition is constructed as the fluid space of agreement and experience – emotional, aesthetic, conceptual and psychic. This is an exhibition of mainly polish artists, embracing older works (of Anna Buczkowska), renewals/reconstructions of previous works (of Koji Kamoji, Natalia Janus), new, but already presented realisations (of Ked Olszewski, Mark Angellini, Beata Ewa Białecka) and those that were prepared purposely for this exhibition and will be premiered during its opening (of Izabela Gustowska, Lena Szczesna, Izabela Żółcińska, Olga Wolniak, Bożka Rydlewska, Dorota Buczkowska and Anna Brudzińska). Reflecting the main theme, the exhibition will also have a fluid structure, moving and changing geography, with no specified centres, with no fight; it will be a space of subtly interpenetrating energies, visions, artistic propositions, immersing in experience. Fluid does not always mean mild – in the nature of water one can also find dark, unclear and disturbing circulations.
The project has been worked out with Szczecin as the main point of reference, the ‘aquatic city’, the city embraced by waters: the daughters of Odra, basins of lakes and the Szczecin Bay, located near Baltic Sea. An immanent part of “OXIDANE” will be a temporary installation in the public space of the city: “Erythrocyte, an empathetic measuring buoy” prepared by Izabela Żółcińską especially on the occasion od the 11th edition of inSPIRACJE. In the waters of Odra, in the arms of Western Odra and Duńczyca a colony of red blood cells will be perched with the intention to gather the moods of the water and energize this part of Szczecin. The realisation breaks the introvert, closed workflow of the exhibition and diving into the flux of the city life, it enables the natural, reciprocal flow. With its fluid existing it will also lead us to the next year’s edition of the Festival.
The artists participating in the main exhibition “OXIDANE. On the fluid-empathetic side of life”: Marco Angelini, Beata Ewa Białecka, Anna Brudzińska, Anna Buczkowska, Dorota Buczkowska, Izabella Gustowska, Dagmara Horab, Natalia Janus – Malewska, Koji Kamoji, Anna Konik, Artur Malewski, Ked Olszewski, Bożka Rydlewska, Lena Szczesna, Małgorzata Wielek – Mandrela, Olga Wolniak, Izabela Żółcińska.
As in the case of previous editions, also this year an integral part of the inSPIRACJE will be the Competition for Artists, held under the same theme “OXIDANE / Immersion 1″. We highly encourage all the artists to deal with the aquatic element in its literal and metaphoric meaning: with the values and meanings of water matter, fluidity, fluxes, immersion in experience, in life, emotions, in the sense of unity with the world, in immersion in the media environment.

 

————————————————————————————————————————

 

inspiracje – link in polish
OKSYDAN. Po płynno-empatycznej stronie życia.
Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu inSPIRACJE jest OKSYDAN, odwołujący się do żywiołu wody, wskazujący na fenomen wodnej energii, znaczenia symboliczne i duchowe, jakie niesie zjawisko płynności. Przesłaniem Festiwalu jest otwarcie na wzajemne przepływy, przenikania, na empatyczne budowanie przestrzeni porozumienia dla pozornie odległych artystycznych założeń. Idea ta ma także odzwierciedlenie w koncepcji kuratorskiej Festiwalu, a w zasadzie jego dwóch edycji- tegorocznej i przyszłorocznej. Są one bowiem wspólnym dziełem dwojga kuratorów Leny Wicherkiewicz i Roba Garretta, tworzą tematyczną i ideową całość skupioną wokół żywiołów wody i powietrza. Dlatego łączymy te dwa festiwale wspólnym podtytułem – Zanurzenie (tegoroczna edycja, jako pierwsza w kolejności, opatrzona jest cyfrą „1”). Aspekt integrujący dotyczy także zewnętrznego oddziaływania Festiwalu, naszym zamiarem jest jego ściślejsze, i wzajemne, połączenie z miastem.
Do tej integrującej funkcji odwołuje się swoim tytułem wystawa główna: “OKSYDAN. Po płynno – empatycznej stronie życia”, której autorką jest Lena Wicherkiewicz, prezentująca prace artystów różnych pokoleń, różnej wrażliwości, o odmiennych zainteresowaniach i posługujących się różnymi mediami. To artystyczny projekt mierzący się z niektórymi aspektami natury wodnego żywiołu. Podejmuje zagadnienia charakteru wodnej materii i zjawiska płynności, dotyka symbolicznych związków wody i sfery nieświadomości, domeny kobiecości, odnowy i oczyszczenia, odbicia, przemiany, połączenia. Wystawa pomyślana jest jako płynna przestrzeń porozumienia i doświadczeń – emocjonalnych, estetycznych, konceptualnych, psychicznych. To wystawa przede wszystkim artystów polskich, obejmująca zarówno prace starsze (Anny Buczkowskiej), odnowy/rekonstrukcje wcześniejszych prac (Koji’ego Kamoji’ego, Natalii Janus), realizacje nowe, lecz już prezentowane (Keda Olszewskiego, Marka Angeliniego, Beaty Ewy Białeckiej) oraz premiery, przygotowane z myślą o wystawie (Izabeli Gustowskiej, Leny Szczesnej, Izabeli Żółcińskiej, Olgi Wolniak, Bożki Rydlewskiej, Doroty Buczkowskiej, Anny Brudzińskiej). Odzwierciedlając temat, wystawie nadana zostanie płynna struktura, ruchliwa i zmienna geografia, bez centrów, bez walki, pole subtelnie przenikających się energii, wizji, artystycznych propozycji, zanurzające w doświadczeniu. Płynna, nie zawsze jednak znaczy łagodna – naturą wody są także mroczne, niejasne i niepokojące cyrkulacje.
Projekt jest opracowywany z myślą o Szczecinie, „wodnym mieście”, mieście w objęciach wody: córek Odry, akwenów jezior i Zalewu Szczecińskiego, w bliskości Bałtyku. Immanentną częścią “OKSYDAN” będzie czasowa instalacja w przestrzeni publicznej miasta: “Erytrocyt. Empatyczna Boja Pomiarowa”, przygotowywana przez Izabelę Żółcińską, specjalnie z okazji 11 edycji inSPIRACJI. W wodach Odry, w ramionach Odry Zachodniej i Duńczycy, umieszczona zostanie kolonia czerwonych krwinek, odbierająca nastroje rzeki i energetyzująca tę część Szczecina. Realizacja przełamuje introwertyczny, zamknięty obieg wystawy, a zanurzając w strumieniu życia miasta – umożliwia naturalny, wzajemny przepływ. Swoim płynnym trwaniem przeprowadzi nas także do przyszłorocznej edycji Festiwalu.
Artyści biorący udział w wystawie głównej “OKSYDAN”: Marco Angelini, Beata Ewa Białecka, Anna Brudzińska, Anna Buczkowska, Dorota Buczkowska, Izabella Gustowska, Dagmara Horab, Natalia Janus – Malewska, Koji Kamoji, Anna Konik, Artur Malewski, Ked Olszewski, Bożka Rydlewska, Lena Szczesna, Małgorzata Wielek – Mandrela, Olga Wolniak, Izabela Żółcińska
Jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku, integralną częścią inSPIRACJI będzie Konkurs dla Artystów, odbywający się także pod hasłem OKSYDAN / Zanurzenie 1. Zachęcamy artystów do zmierzenia się z wodnym żywiołem w znaczeniu dosłownym i metaforycznym: z jakościami i znaczeniami wodnej materii, płynnością, przepływami, zanurzeniem w doświadczeniu, w życiu, emocjach, w uczuciu jedności ze światem, w zanurzeniu w medialnym środowisku.

 

logo 13 muz - Copia13muz / Plac Żołnierza Polskiego 2 / 70-551 Szczecin

 

PRESS

 

http://m.szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,106520,20301266.html

 

http://wydarzenia.o.pl/2016/06/11-festiwal-sztuk-wizualnych-inspiracje-2016-oksydan-zanurzenie-1-szczecin/#/

 

http://www.echo.szczecin.pl/imprezy-03,23-14881_41164-inspiracje_2016__oksydan.html

 

http://news.o.pl/2016/07/06/inspiracje-2016-oksydan-szczecin/#/

 

http://www.szczecinblog.pl/2016/inspiracje-czego-sie-spodziewac-w-2016-roku/

 

http://m.szczecin.wyborcza.pl/szczecin/51,106520,20301266.html?i=2

 

 

 


Photos