2016 – June – Nowe Miejsce Gallery – Warsaw

 
CALEIDOSCOPIO: LA MEMORIA E L’OBLIO
 
 
4. Marco Angelini - 2016 - Untitled - Mixed technique on canvas - cm 20x25 - - Copia - Copia
 

curated by Giusy Emiliano and Raffaella Salato

3 – 15 June 2016

NM_130910_NoweMiejsce_logowww.nowe-miejsce.com

 

OPENING: Saturday 4th June - 6 pm

Al. Jerozolimskie 51 lok 2, 00-697 Warszawa

 

MEDIA PATRONAGE:

IIC-colore-varsavia   artinfo_logo2010-kolor   FORMAT LOGOopl-logo-red jpg        STOLICASTOLICA jpg

 

Saturday, June 4, 2016, at 18:00, Nowe Miejsce Gallery in Warsaw presents the solo exhibition of Marco Angelini entitled “Kaleidoscope: Memory and Oblivion”, curated by Giusy Emiliano and Raffaella Salato, and organized by Jan Kozaczuk in collaboration with Lucyna Sosnowska and Wojciech Popławski.

Marco Angelini presents his latest artistic research through a new visual interpretation, leading us towards and into a container, the city, its preferred location and physical path for a memory of the soul. The artist portrays, through 71 artworks, the metropolitan reality, bringing with it a memory footprint. The concept of the city becomes a physical place, but also the location of the soul, which is the filing of briefs, assessments and anecdotes.

Angelini’s artistic career shows a resilient connection with the land of Poland. The influences of Polish culture are developed, but they are not binding on the thought of the artist, because Angelini base them on his personal artistic motion. References to Tadeusz Kantor are visible in the paintings of Marco Angelini. The objects have the same value for Marco Angelini who transpose those used by Kantor’s theater actors. Clearly the relationship between the two artists aims to bring to the public a memory cannot and should not be forgotten. Artworks capture and transmit an intimate reality, beyond their everyday use.

The poetry of Angelini’s artworks can be thus felt as a prismatic container (hence the title of this exhibition) contains in its distinctive interiority realities are multiple. The beginning is not the end and the end encapsulates the beginning.

In the wake of memory, Marco Angelini also offers a video showing how emotions print out of paintings. The artist wanted to give voice to some of his works of art by making them breathe and transmit feelings through the personification of an actor: Jan Kozaczuk. Anger, identification, fear, confidence … all take shape through the actor who sets a drama that pushes the viewer toward a clear and definite position.

————————————————————————————————————————————–

Sabato 4 giugno 2016, alle ore 18:00, presso la galleria Nowe Miejsce di Varsavia, si inaugura la personale di Marco Angelini dal titolo “Caleidoscopio: la memoria e l’oblio”, curata da Giusy Emiliano e Raffaella Salato ed organizzata da Jan Kozaczuk in collaborazione con Lucyna Sosnowska e Wojciech Popławski.

Marco Angelini ci presenta la sua ultima ricerca artistica che, attraverso una nuova interpretazione visiva, ci conduce verso e dentro un contenitore, la città, luogo fisico e traccia di una memoria dell’anima.

L’artista ritrae, attraverso 71 opere, la realtà metropolitana, portando con sé una scia di memoria. Il concetto di città diventa un luogo fisico ma anche dell’anima, depositario di memorie, ricordi e aneddoti.

Il suo percorso artistico evidenzia un legame imprescindibile con la terra polacca. Le influenze della cultura polacca vengono così elaborate, ma non subite, perché in esse l’artista si riconosce e ne traccia un personale gesto. I riferimenti e le citazioni a Tadeusz Kantor sono visibili nelle opere pittoriche di Marco Angelini. Gli oggetti per Marco Angelini hanno la stessa trasposizione di quelli utilizzati dagli attori teatrali di Kantor. Evidente è il legame tra i due artisti nel riportare al pubblico una memoria che non può e non deve essere dimenticata. Gli oggetti imprigionano e trasmettono una realtà per loro intima, trascendendo dal loro utilizzo primario e quotidiano.

La poetica delle sue opere può essere immaginata come un contenitore prismatico (da qui il titolo della mostra), che racchiude nel suo unico spazio interno multiple realtà. L’inizio non è mai la fine e la fine trattiene e contiene l’inizio.

Sulla scia del ricordo Marco Angelini ci offre, infine, un video, intitolato Solaris in fabula, che rappresenta emozioni che escono dalle tele. L’artista ha voluto dare voce ad alcune sue opere d’arte che respirano e trasmettono sentimenti attraverso la figura di un attore: Jan Kozaczuk. La rabbia, l’accettazione, la paura, l’attesa… tutto prende forma grazie alla narrata recitazione dell’attore che spinge il fruitore ad un chiaro ed esplicito posizionamento.

————————————————————————————————————————————-

W sobotę, 4 czerwca 2016 roku, o godzinie 18.00 w galerii Nowe Miejsce w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy indywidualnej Marco Angeliniego zatytułowanej Kalejdoskop – pamięć i zapomnienie. Opiekę kuratorską nad ekspozycją sprawują Giusy Emiliano i Raffaella Salato, a jej organizacji podjął się Jan Kozaczuk we współpracy z Lucyną Sosnowską i Wojciechem Popławskim.

W swoich ostatnich poszukiwaniach artystycznych Marco Angelini sięga po nowy sposób interpretacji wizualnej i wprowadza nas w przestrzeń wyznaczoną przez miasto, które pojmuje nie tylko jako miejsce fizyczne, lecz także jako ślad pamięci duszy.

W 71 obrazach zamyka rzeczywistość metropolii naznaczoną smugami pamięci, a samo miasto traktuje jak rezerwuar wspomnień, reminiscencji i anegdot z przeszłości.

Droga artystyczna Marco Angeliniego łączy go ściśle i nierozerwalnie z Polską. Wpływ kultury polskiej na jego twórczość nie jest jednak bezpośredni, artysta przetwarza ją i interpretuje we własny sposób. W jego obrazach widać nawiązania do Tadeusza Kantora. Przedmioty ulegają u Angeliniego tej samej transpozycji, której poddawali je aktorzy w teatrze Kantora. Wspólne dla obu artystów jest również przywoływanie w widzach wspomnień, które nie mogą i nie powinny zostać zapomniane. Obaj z jednakową precyzją i stanowczością odwołują się przy tym do intymności i natury przedmiotów skrywanej pod ich prymarną, codzienną funkcją.

Sposób obrazowania charakterystyczny dla Angeliniego można by porównać do pryzmatu, a jego twórczość do kalejdoskopu (od którego wziął się tytuł całej wystawy), skupiającego w sobie wielorakie rzeczywistości. Ich początek nigdy nie staje się końcem, ale koniec wstrzymuje i zawiera w sobie początek.

Podążając śladem pamięci, Marco Angelini łączy obrazy z filmem wideo zatytułowanym Solaris in fabula, który ucieleśnia emocje uchwycone na płótnie. W ten sposób artysta pozwolił przemówić niektórym ze swoich dzieł, które zaczynają oddychać i uzewnętrzniać zamknięte w nich emocje dzięki postaci aktora – Jana Kozaczuka. Złość, akceptacja, strach, oczekiwanie – wszystkie te odczucia nabierają kształtów za sprawą recytacji aktorskiej, która zmusza widza do zajęcia jasnego stanowiska wobec każdego z nich.

 

PRESS

 

Post OPENING

http://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/744,otwarcie-wystawy-kalejdoskop-pamiec-i-zapomnienie-marco-angeliniego#.V1SCo95H7qB

http://www.artinfo.pl/pl/blog/relacje/wpisy/wlochy/

http://nucleoartzine.com/marco-angelini-caleidoscopio-la-memoria-e-loblio/

http://magazyn.o.pl/2016/natalia-cieslak-malarska-socjologia/#/

 

Pre OPENING

art info

format-net.pl

nowe-miejsce

art imperium

arteon

www.iicvarsavia.esteri.it

www.O.pl

warszawa-stolica.pl

www.kulturalna.warszawa.pl

sophisti.pl

zwierciadlo.pl

sztukawloskawtlumaczeniu.uw.edu.pl

wydarzenia.o.pl

www.polscywydarzenia.pl

wsk.waw.pl

www.nobleconcierge.pl

www.zasp.pl

 

VIDEO

Warszawa Lifestyle http://www.lifestyle.newseria.pl/newsy/indywidualna_wystawa_marco,p277635926

Warszawa TVP   http://warszawa.tvp.pl/25672756/0606201613    (14th minute)

TVP – Qdrans Qlture   http://warszawa.tvp.pl/25720094/09062016   (9th minute)

Press

Photos
Videos