2017 – February – Banca Fideuram – Rome

THE UNCOMMON ORDINARY – L’INSOLITO ORDINARIONiezwykła zwyczajność

a cura di Raffaella Salato

da 2/2/2017 a 31/3/2017

485 - cm 100x70 - mixed technique on canvas - 2016

Banca Fideuram – Via Cicerone 54, Roma

Su appuntamento – r.salato@hotmail.it

 

 

MOSTRA SOSTENUTA DA

3 SANPAOLO INVEST_PRIVATE BANKER_CMYK   2 fidelity_international_rgb_fc-01-01

 

CON IL PATROCINIO DI

Ambasasciata di Polonia in IT

 

CON LA COLLABORAZIONE DI

LOGO ANDRE' Jpg

 

MEDIA PARTNER

inside art

 

SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OPENING

??????????????????  olio - Copia (2)

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

Wednesday, February 1, at 19:00, in the representative offices of Banca Fideuram in the prestigious district of Prati in Rome, it will be held the new solo exhibition by Marco Angelini entitled “The Uncommon Ordinary”, as usual organized by Raffaella Salato. The exhibition is under the patronage the Embassy of Poland in Italy and supported by San Paolo Invest and Fidelity International, with the collaboration of the Galerie André – Modern and Contemporary Art. It is a corpus artis realized between 2014 and 2016, through which Angelini has the purpose of penetrating again, but from other perspectives – after his recent artistic experiences in Warsaw and Washington – the binding connection between matter on one side and the elements dislocating it (time, space, urban environment, women, among others) on the other.

The material conceived as a continuous interaction between canvas, colour and objects (those of daily use and those recycled, distinguishing trait of Angelini’s work), is the key to our daily life, which produces and shapes it – and often discards it – with its unfathomable rules, also if it is inevitably featured, in its turn. It is with this medium – the material in its broadest sense – that Angelini tells us the reality, the ordinary reality of each day, that of the metropolitan city, of the man who works and continuously strives… a life which can appear apparently banal and repetitive, almost obvious in its pure features, but which is inimitable and extraordinary at the same time (the ordinary is transformed into the unusual and then reconverted to the everyday…), since it is filtered through the Artist’s experience, his artistic sensibility, which betrays his necessity never forgotten of fighting the general dominant homologation. The abstraction of the everyday life carried out by the artist, in fact, in any way it happens, never ceases to struggle for the purpose Angelini made his manifesto: “to produce things are visible, to generate attention and chances of communication, of continuous questions”. (cit.).

The media partner of the exhibition “The Uncommon Ordinary” is the prestigious magazine Inside Art. It is grounded on art recommends by Jan Kozaczuk and organized in collaboration with Dr. Monica Catalano at Banca Fideuram.

———————————————————————————————————————————————————–

Mercoledì 1° febbraio prossimo, alle ore 19.00, presso gli spazi della sede della Banca Fideuram nel quartiere Prati a Roma, si inaugura la nuova personale di Marco Angelini dal titolo “L’insolito ordinario”, curata ancora una volta da Raffaella Salato. La mostra è patrocinata dall’Ambasciata di Polonia in Italia e sostenuta da San Paolo Invest e Fidelity International, con la collaborazione della Galleria André – Arte moderna e contemporanea. Si tratta di un corpus artis realizzato tra il 2014 ed il 2016, attraverso il quale Angelini ha inteso scandagliare nuovamente ma sotto altre prospettive – dopo le recenti esperienze artistiche a Varsavia e a Washington – il rapporto indissolubile tra la materia da un lato e gli elementi che la perturbano (tempo, spazio, contesti urbani, Uomo) dall’altro.

La materia, intesa come interazione continua tra tela, colore ed oggetti (quelli di uso abituale e quelli di riciclo, tratto distintivo dell’opera di Angelini), è la chiave di lettura del nostro quotidiano, che la produce e la plasma – e spesso la rottama – con le sue regole imperscrutabili, ma ne viene, a sua volta, inevitabilmente caratterizzato. È con questo medium – la materia nel suo senso più ampio – che Angelini racconta la realtà, una realtà ordinaria, di tutti i giorni, la realtà del cittadino metropolitano, dell’uomo che fatica e che lotta… una storia che è di tutti noi, apparentemente banale e ripetitiva, quasi scontata nei suoi tratti più grossolani, ma che è al contempo unica e singolare (l’ordinario viene trasformato nell’insolito e poi riconvertito nel quotidiano), perché filtrata dalla sua personale esperienza, dalla sua sensibilità di artista, che tradisce l’esigenza mai sopita di contrastare l’omologazione dominante. L’astrazione dal quotidiano operata dall’artista, infatti, in qualunque maniera avvenga, non cessa mai di tendere allo scopo del quale egli ha fatto il proprio manifesto: “rendere le cose visibili, generare attenzione e possibilità di comunicazione, interrogativi” (cit.).

La mostra “L’insolito ordinario” ha come media partner la prestigiosa rivista di settore Inside Art, si avvale della consulenza scientifica di Jan Kozaczuk ed è organizzata assieme alla Dr.ssa Monica Catalano della Banca Fideuram.

———————————————————————————————————————————————————–

W środę 1 lutego o godzinie 19 w siedzibie Banca Fideuram w rzymskiej dzielnicy Prati odbędzie się otwarcie najnowszej wystawy indywidualnej Marco Angeliniego pt. Niezwykła zwyczajność, pod opieką kuratorską Raffaelli Salato. Patronat nad wystawą objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, a wsparcia udzieliły San Paolo Invest oraz Fidelity International we współpracy z Galleria André – Arte moderna e contemporanea. Corpus artis stworzone w latach 2014-2016 jest efektem dalszych badań artysty nad związkami łączącymi materię z elementami, które ją zaburzają (czasem, przestrzenią, tkanką miejską, Człowiekiem). Angelini kontynuuje podjętą wcześniej refleksję, ale już z innej perspektywy – bogatszy o doświadczenia artystyczne z Warszawy i Waszyngtonu.

Materia, pojmowana jako nieustanna interakcja płótna, farby i przedmiotów (tych z najbliższego otoczenia i tych pochodzących z recyklingu – znaków rozpoznawczych twórczości Angeliniego) to klucz do lektury codzienności, która tę materię tworzy, kształtuje, a często niszczy. Nieuchronność procesów generowanych przez codzienność staje się cechą wyróżniającą materii. To właśnie za pomocą tego medium – materii w najszerszym znaczeniu – Angelini opowiada nam rzeczywistość: tę zwyczajną, znaną z codzienności mieszkańca wielkiego miasta – człowieka, który trudzi się i walczy… To opowieść o nas wszystkich, o zwyczajności, która staje się niezwykła po to, by na nowo przeobrazić się w codzienność. Zdawałoby się – historia pozornie banalna i powtarzalna, a jednak jedyna w swoim rodzaju, bo przefiltrowana przez osobiste doświadczenia i wrażliwość artysty. Opowieść Angeliniego zdradza niegasnącą konieczność przeciwstawienia się jednolitości i uogólnianiu. Abstrakcja, w której rozmaite formy artysta przyobleka codzienność, ma zawsze ten sam cel. Angelini, jak sam mówi, dąży do tego, żeby „uczynić rzeczy widzialnymi, sprzyjać uważności i komunikacji, stawiać pytania”.

Partnerem medialnym wystawy Niezwykła zwyczajność jest prestiżowe czasopismo Inside Art, konsultacji naukowych udzielił Jan Kozaczuk, a w organizację włączyła się Monica Catalano z Banca Fideuram.

 

 

 

PRESS

http://insideart.eu/2016/10/10/fideuram-punta-sullarte/

http://insideart.eu/2017/01/26/fideuram-apre-allarte-gli-uffici-di-via-cicerone-diventano-galleria-per-marco-angelini/

http://www.artinfo.pl/pl/blog/wydarzenia/wpisy/marco-angelini-niezwykla-zwyczajnosc/

http://www.sophisti.pl/dzieje-sie/niezwykla-zwyczajnosc/

http://www.bluerating.com/banche-e-reti/94772/fideuram-apre-allarte

http://format-net.pl/pl/item/395-niezwykla-zwyczajnosc-marco-angeliniego.html#.WJM3hCYzXuj

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=165695

http://www.weartproject.com/event/it/467879/linsolito-ordinario/

http://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/772,marco-angelini-w-rzymie#.WJO3ESYzXIX

http://news.o.pl/2017/02/06/marco-angelini-banca-fideuram-rzym/#/

 

 

VIDEO

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fallinfo%2Fvideos%2F1333838113326675%2F&show_text=0&width=560

 

Press

Photos