2024 – June – galeria test – Warsaw

logo-galeria-test (1)

 

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy

La Signoria Vostra è invitata all’inaugurazione della mostra

We cordially invite you to the opening of the exhibition

 

MARCO  ANGELINI

Sublimazione / Sublimacja / Sublimation

 

Wernisaż 12 czerwca 2024 roku (w środe) o godzinie 19:00

Inaugurazione: mercoledì 12 giugno 2024 – ore 19.00

Opening: Wednesday, 12 June 2024 at 19.00

 

Kurator wystawy / curatore mostra / exhibition curator: Jan Kozaczuk

 

Zaproszenie_A5_Ok_Ok_Ok_str1Zaproszenie_A5_Ok_Ok_Ok_str2

 

wystawa czynna do 10 lipca 2024 roku

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 12-18, srody 14-18

 

la mostra è aperta fino al 10 luglio 2024

lunedi, martedi, giovedi e venerdi ore 12-18, mercoledi ore 14-18

 

the exhibition is open until 10 July, 2024

Monday, Tuesday, Thursday and Friday 12-18, Wednesday 14-18

 

Galeria Test, ul. Marszatkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. 22 622 66 83, www.galeriatest.pl

 

Print    Logo Format png  3. Artinfo_logo_red_black

 

https://www.galeriatest.pl/wystawy/marco-angelini-sublimazione/

https://artinfo.pl/wydarzenia/marco-angelini-sublimazione

https://iicvarsavia.esteri.it/it/gli_eventi/calendario/arti-visive-mostra-sublimazione-di-marco-angelini/

https://format.asp.wroc.pl/index.php/2024/05/21/3734/

https://e-teatr.pl/warszawa-wystawa-prac-marco-angeliniego-w-galerii-test-mazowieckiego-instytutu-kultury-48499

https://insideart.eu/2024/06/27/sublimazione-a-varsavia-la-personale-di-marco-angelini/

https://www.corrieredellospettacolo.net/2024/06/13/sublimazione-mostra-personale-di-marco-angelini-presso-la-galleria-test-del-mazowiecki-instytut-kultury-varsavia/

 

 

 

Informacja prasowa:

 

Wernisaż indywidualnej wystawy pt. Sublimazione Marco Angeliniego, cenionego artysty o międzynarodowej renomie, odbędzie się 12 czerwca bieżącego roku o godz. 19:00, w Galerii Test Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie,  pod opieką kuratorską polskiego aktora i pasjonata sztuki nowoczesnej ‒ Jana Kozaczuka.

Wystawa Sublimazione to rezultat owocnej współpracy między artystą Marco Angelinim a Anną Hlebowicz ‒ Kuratorką programową Galerii Test oraz Janem Kozaczukiem ‒ Kuratorem wystawy. Przez miesiąc w przestrzeni galerii prezentowany będzie wybór malarskich dzieł o zróżnicowanej tematyce i złożonej, zróżnicowanej technice. Wśród nich znajdą się nowe prace, które dotychczas nie były pokazywane. Widzowie będą mieli okazję zgłębić fascynujący świat egzystencji i emocji artysty.

Jako socjolog z wykształcenia, Marco Angelini eksploruje rolę emocji, procesy kognitywne i życie społeczne. Jego prace nie tylko stawiają pytania dotyczące natury emocji, ale również skłaniają widza do refleksji nad relacją między umysłem a ciałem oraz kontrolą nad emocjami i ich sublimacją.

W swojej filozoficznej postawie Angelini podąża za klasycznymi myślicielami, takimi jak Epiktet czy Kartezjusz, twierdząc, że ból może prowadzić do uzdrawiania poprzez scalenie się z pamięcią i przekształcenie w inny wymiar.

Prace artysty, choć poruszają temat bólu, nie niosą ze sobą negatywnych wibracji, ale przekazują oczyszczające i zbawienne przesłanie. Sublimazione w dziełach Marco Angeliniego ukazuje przeniesienie życiowej energii z obszarów zakazanych przez normy społeczne na społecznie akceptowalne obiekty, prowadząc widza przez skomplikowany świat wyobrażeń w sposób pozytywny i budujący.

W trakcie prezentacji warto zwrócić uwagę na niepokazywane dotąd prace: lightbox-y Angeliniego z roku 2021, m. in. kości i serce (40 x 35 cm, lightbox, technika mieszana), gdzie radiografie stają się źródłem eksploracji zjawiska światła i niewidzialności, oraz na serię obrazów zatytułowanych nieskończoność, wieczność (60 x 60 cm, technika mieszana na płótnie, 2017 r.), wyspy szczęśliwe (60 x 60 cm, technika mieszana na płótnie, 2017 r.), Elizjum (60 x 60 cm, technika mieszana na płótnie, 2017r.), nawiązujących do mitologii greckiej i rzymskiej, gdzie wola czy Elizjum stanowią metaforę ludzkich pragnień i marzeń. Malarstwo Angeliniego cechuje się charakterystycznymi środkami wyrazu, które włoski profesor i krytyk sztuki, Raffaele Gavarro, określił mianem ,,ramifikacji” formy. To pojęcie odnosi się do specyficznej, świadomej metody tworzenia, opracowanej i wykorzystywanej przez artystę w celu pogłębienia narracji.

Wystawa pt. Sublimazione to nie tylko prezentacja dzieł sztuki, lecz przestrzeń do refleksji nad rolą sztuki w życiu jednostki. Dzięki twórczości Marco Angeliniego widzowie mają okazję przenieść się w podróż przez labirynt ludzkiej psychiki, odkrywając nowe znaczenia i interpretacje świata wokół nas. Wystawa jest również dostępna dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, które dzięki audiodeskrypcji w wykonaniu przez Jana Kozaczuka mogą doświadczyć i zrozumieć kreatywną naturę sztuki Angeliniego.

 

Artysta: Marco Angelini

Tytuł wystawy: SUBLIMAZIONE

Termin wystawy: 12 czerwca – 10 lipca 2024 r.

 

Wernisaż: 12 czerwca 2024r., godz.: 19:00 (środa).

 

Galeria Test/ Mazowiecki Instytut Kultury

Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

 

e-mail test@mik.waw.pl; www.galeriatest.pl; www.mik.waw.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12:00–18:00; środa 14:00–18:00;

 

sobota, niedziela: zamknięte.

tel. 22 622 66 83, 22 622 70 97

 

Wstęp wolny.

 

————————————————————————–

 

Comunicato stampa

 

Si inaugurerà mercoledì 12 giugno alle ore 19:00 presso la Galleria Test del Mazowiecki Instytut Kultury di Varsavia la mostra personale di Marco Angelini, dal titolo “Sublimazione”, a cura di Jan Kozaczuk.

La mostra “Sublimazione” è il frutto di una proficua collaborazione tra l’artista Marco Angelini, la curatrice del programma della Galleria Test Anna Hlebowicz e il curatore della mostra Jan Kozaczuk. Per un mese, lo spazio della galleria ospiterà una selezione di opere pittoriche, alcune delle quali inedite, caratterizzate da diverse tematiche e tecniche.

Marco Angelini esplora il ruolo delle emozioni, dei processi cognitivi e della vita sociale. Le sue opere non solo sollevano interrogativi sulla natura delle emozioni, ma invitano lo spettatore a riflettere sul rapporto tra mente e corpo, sul controllo delle emozioni e sulla loro sublimazione.

Rispecchiando i pensieri di illustri filosofi come Epitteto e Cartesio, Angelini sostiene che il dolore può portare alla guarigione, fondendosi con la memoria e trasformandosi in un’altra dimensione.

Nonostante le opere dell’artista trattino il tema del dolore, non trasmettono vibrazioni negative, ma veicolano un messaggio purificante e salvifico. La sublimazione nelle opere di Marco Angelini rappresenta il trasferimento dell’energia vitale da aree considerate proibite dalle norme socioculturali ad aree socialmente accettate, alle quali la società riconosce un pieno valore, guidando lo spettatore, in modo positivo ed edificante, nel complesso mondo dell’immaginazione.

Tra le opere inedite di Angelini, meritano attenzione i lightbox del 2021, “Ossa e Cuore” (40 x 35 cm, lightbox, tecnica mista), in cui le radiografie diventano fonte di esplorazione del fenomeno della luce e dell’invisibilità, e una serie di dipinti intitolati “Infinito, Eterno” (60 x 60 cm, tecnica mista su tela, 2017), “Isole fortunate” (60 x 60 cm, tecnica mista su tela, 2017) e “Elysium” (60 x 60 cm, tecnica mista su tela, 2017), che si ispirano alla mitologia greca e romana e agiscono come metafora dei desideri e dei sogni umani.

La mostra “Sublimazione” non si configura solo come una presentazione di opere d’arte, ma come uno spazio per riflettere sul ruolo dell’arte nella vita di un individuo. Grazie al lavoro di Marco Angelini, gli spettatori hanno l’opportunità di intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della psiche umana, scoprendo nuovi significati e interpretazioni del mondo circostante.

La mostra è accessibile anche alle persone con disabilità visive, le quali, grazie all’audio descrizione eseguita da Jan Kozaczuk, possono sperimentare e comprendere la natura creativa dell’arte di Angelini.

 

Artista: Marco Angelini

Titolo della mostra: SUBLIMAZIONE

Periodo mostra: 12 giugno – 10 luglio 2024

 

Inaugurazione: 12 giugno 2024 (mercoledì), ore 19:00

 

Galleria Test / Mazowiecki Instytut Kultury

Marszałkowska 34/50

00-554 Varsavia

 

e-mail test@mik.waw.pl; www.galeriatest.pl; www.mik.waw.pl

 

Orari di apertura:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 12:00–18:00; mercoledì 14:00–18:00.

 

Sabato, domenica: chiuso.

telefono 22 622 66 83, 22 622 70 97

 

Entrata Libera

 

————————————————————————–

 

Press release

 

Marco Angelini’s solo exhibition entitled “Sublimazione”, curated by Jan Kozaczuk, will open on Wednesday 12 June at 7pm at the Test Gallery of the Mazowiecki Instytut Kultury in Warsaw.

The exhibition “Sublimation” is the result of a fruitful collaboration between the artist Marco Angelini, the curator of the Test Gallery program Anna Hlebowicz and the curator of the exhibition Jan Kozaczuk. For a month, the gallery space will host a selection of artworks, some of which have never been exhibited before, characterized by different themes and techniques.

Marco Angelini explores the role of emotions, cognitive processes and social life. His artworks not only raise questions about the nature of emotions, but invite the viewer to reflect on the relationship between mind and body, on the control of emotions and their sublimation.

Reflecting the thoughts of illustrious philosophers such as Epictetus and Descartes, Angelini argues that pain can lead to healing, merging with memory and transforming into another dimension.

Although the artist’s works deal with the theme of pain, they do not transmit negative vibrations, but convey a purifying and salvific message. Sublimation in Marco Angelini’s works represents the transfer of vital energy from areas considered prohibited by socio-cultural norms to socially accepted areas, to which society recognizes full value, guiding the viewer, in a positive and edifying way, in the complex world of imagination.

Among Angelini’s unpublished works, the 2021 lightboxes deserve attention, “Bones and Heart” (40 x 35 cm, lightbox, mixed technique), in which the x-rays become a source of exploration of the phenomenon of light and invisibility, and a series of paintings entitled “Infinito, Eterno” (60 x 60 cm, mixed media on canvas, 2017), “The Fortunate Isles” (60 x 60 cm, mixed media on canvas, 2017) and “Elysium” (60 x 60 cm, mixed media on canvas, 2017), which are inspired by Greek and Roman mythology and act as a metaphor for human desires and dreams.

The “Sublimazione” exhibition is not just a presentation of works of art, but it is configured as a space to reflect on the role of art in an individual’s life. Thanks to the work of Marco Angelini, viewers have the opportunity to embark on a journey through the labyrinth of the human psyche, discovering new meanings and interpretations of the surrounding world.

The exhibition is also accessible to people with visual disabilities, who, thanks to the audio description performed by Jan Kozaczuk, can experience and understand the creative nature of Angelini’s art.

 

Artist: Marco Angelini

Title of the exhibition: SUBLIMAZIONE

2024, 12 June – 10 July

 

Opening: wednesday 12 June 2024 at 19.00

 

Galleria Test / Mazowiecki Instytut Kultury

Marszałkowska 34/50

00-554 Warsaw

 

e-mail test@mik.waw.pl; www.galeriatest.pl; www.mik.waw.pl

 

Monday, Tuesday, Thursday and Friday 12-18, Wednesday 14-18

 

Free entrance

 

 

Press

Photos